Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa - lékaři

Jesenická nemocnice a.s. vyhlašuje dne 11. 7. 2017  pro pracoviště Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník  ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb. Výběrové řízení na rezidenční místa pro lékaře v následujících oborech:

 • Chirurgie – 1 místo
 • Interna – 1 místo

Lhůta pro podání přihlášek:

do 31. 8. 2017 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení


Písemné přihlášky zasílejte elektronicky na :

nemocnice@jen.agel.cz a v kopii na  emilie.oskerova@jen.agel.cz do termínu 31. 8.  2017

K případným následným telefonickým či osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit: absolventi/ky lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství s odbornou způsobilostí, lékaři/ky ve specializační přípravě.


Přihláška:

 • podává se ve lhůtě a na místo určené ve vyhlášení výběrového řízení
 • obsahuje náležitosti stanovené v  – Přihláška

K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v Osobní_dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • přehled odborné praxe.
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Chirurgie nebo Vnitřní lékařství

Kritéria výběru:

 • formální náležitosti /úplné doložení všech požadovaných dokladů k výběrovému řízení/   - při jejich nedoložení bude účastník vyřazen
 • vzdělání, kvalifikace a jazykové znalosti /   50 %
 • odborné znalosti a dovednosti /práce s PC, státní zkoušky/   20 %
 • osobní předpoklady /telefonický či osobní rozhovor/  30 %

Způsob hodnocení uchazečů:

hodnotící komise posoudí splnění požadovaných kritérií a vybere uchazeče o rezidenční místo.


Kontakt pro případné dotazy:

nemocnice@jen.agel.cz   nebo  emilie.oskerova@jen.agel.cz


Přílohy: